Header image

How-To

Tech news

Chức Năng Record Trong KATALON

19/12/2022

126

Bạn là một Coder và muốn tái hiện kịch bản một cách nhanh nhất có thể? Hay bạn là một Tester mà chưa biết gì về lập trình cũng như rất khó có thể tiếp cận với Automation Testing? Thì ngay lúc này đây mình muốn chia sẻ đến bạn một tính năng rất hay trong Katalon đó là “Record”.
Để không dài dòng tốn thời gian, mình sẽ đi thẳng vào hướng dẫn luôn nhé!

Bước 1: Đầu tiên để có thể sử dụng được thì bạn hãy download và cài đặt theo link này nhé: https://www.katalon.com/download/

Bước 2: Xong, giờ bạn hãy mở Katalon lên và tùy chỉnh một vài thiết lập nho nhỏ nào.

 1. Vào Project>Settings
 1. Cửa sổ mới hiện ra, tiếp tục chọn: Execution. Tại đây ta sẽ tuỳ chỉnh cho “Default execution”, trường này cho phép ta chọn Browser mặc định khi ta chạy Test Cases. Ở đây mình set là “Chrome” nhé. Bạn cũng có thể chọn Firefox, IE, Safari tuỳ vào mục đích của bạn. Chọn xong thì Apply thôi.

Rồi đó, giờ bắt tay vào nha.

Tạo Project

Đầu tiên thì tất nhiên ta phải tạo Project mới rồi. Chọn vào File > New > Project.

Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ “New Project” như bên dưới. Ta sẽ điền tên project vào trường Name, tiếp tục vì ở đây mình hướng dẫn cho Web nên sẽ chọn “Web”. Tiếp đến chọn Location là nơi để chứa thư mục project này, có thể dùng mặc định có sẵn hoặc có thể tuỳ chỉnh chọn lại bằng cách click vào nút Browse… và chọn location bạn muốn. Khi đã hoàn tất xong, click vào nút OK để hoàn thành.

Sau đó sẽ tiếp tục hiện ra cửa sổ như bên dưới, bạn có thể bỏ qua bằng cách đóng lại.

Sau khi tạo thành công thì sẽ có những thư mục được tạo sẵn như ảnh dưới. Và ở bài viết lần này bạn chỉ cần quan tâm 2 thư mục mình đã khoanh đỏ là “Test Cases” và “Object Repository” nhé!

Record Web

Tại đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách Record nhé! Đơn giản thôi, nó có nghĩa là Katalon sẽ ghi lại các thao tác mà bạn thực hiện trên web. Từ đó bạn sẽ lưu lại và tái sử dụng cho những lần sau.

Đầu tiên để ghi thì tất nhiên bạn cần bấm vào biểu tượng “Record Web” như ảnh bên trên. Sau đó sẽ hiển thị cửa sổ “Web Recorder” như bên dưới.

Những mục chính cần chú ý mình đã khoanh vùng đỏ ở ảnh trên:

 • URL: là nơi bạn sẽ điền URL của web bạn sẽ truy cập.
 • Browser: có thể click vào mũi tên bên cạnh để lựa chọn trình duyệt bạn sử dụng để chạy (Google Chrome, Firefox, IE, Safari, …)
 • Vùng khoanh đỏ to rộng nhất thì đó chính là nơi sẽ ghi lại thao tác của bạn sau khi thực hiện trên web.
 • Và cuối cùng sẽ là nút “Run all steps“, ở đây sau khi đã ghi lại các thao tác bạn có thể chạy thử với phần record đã được ghi lại.
  Sau khi đã hài lòng với Test Case bạn mong muốn, hãy lưu lại TC này bằng cách click vào nút Save Script.

Dưới đây là màn hình kết quả sau khi mình đã thử ghi lại một số hành động thực hiện trên chính trang web https://www.supremetech.vn/

Sau đó sẽ có cửa sổ “Add Element to Object Repository” hiển thị:

 • Vùng khoanh đỏ bên trái sẽ hiển thị ra cho bạn những element mà Katalon đã bắt được khi bạn thao tác.
 • Vùng khoanh đỏ bên phải là nơi cho phép bạn chọn nơi lưu trữ element. Có thể chọn thư mục có sẵn hoặc có thể thêm mới bằng các click vào nút “New Folder” mình khoanh đỏ ở bên dưới.

Mình đã tự tạo mới folder có tên “test1” và nó đã được hiển thị ở vùng phía bên phải. Giờ mình sẽ lưu vào thư mục “test1” luôn nhé! Xong rồi thì hãy bấm OK thôi.

Lại thêm 1 cửa sổ khác hiện ra, bạn sẽ điền vào tên của Test Case. Tuỳ bạn đặt thôi, sao cho dễ phân biệt giữa những Test case. Ở đây mình sẽ điền vào “Test Case 1” và bấm OK.

Kiểm tra và Run lại phần đã Record

Đã tạo xong Test Case rồi đấy!

 • Tại thư mục Test Cases bây giờ đã có thêm “Test Case 1” là cái mình đã đặt tên cho bộ test case ở phần trên đấy!
 • Còn ở Object Repository đã có các element liên quan được lưu vào thư mục “test1” do mình tự tạo.
 • Còn phần khoanh đỏ bên phải chính là phần hiển thị khi mình mở bộ “Test Case1” lên đấy.
 • Và ta có thể Run test case này bằng cách bấm nút mình chỉ mũi tên màu đỏ bạn nha (có thể click nút mũi tên bên cạnh để chạy bằng trình duyệt khác, hoặc là click vào luôn thì sẽ chạy trình duyệt mặc định bạn đã chọn ở phần Setting).

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết hôm nay của mình! Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá thời gian trong việc test.!

*(Bạn có thể theo dõi thêm *video bên dưới* mình thao tác cho tạo Test Case bằng Record để hiểu hơn nhé!)*

Related Blog

satellite project for healthcare management system

Success stories

+0

  A Satellite Project for Healthcare Management Systems

  In the ever-evolving landscape of healthcare, SupremeTech emerges as a beacon of innovation, dedicated to empowering healthcare centers and healthcare management systems. This journey unfolds through the art of creating satellite projects, commitment to deadlines, adaptability in action, and the extra mile with offshore development. Let's delve into how SupremeTech carefully designs each satellite project to prioritize value, precision, and adaptability in healthcare solutions. The Art of Creating Satellite Projects Understanding the need for scalability in healthcare management systems The healthcare landscape is ever-evolving, and SupremeTech has acknowledged the need for scalable solutions. In this segment, we explore the crucial role of scalability in healthcare management systems.  Healthcare Management System (CMS), which SupremeTech developed as an offshore development solution, offers you seamless access to update citizens' health information. This user-friendly platform empowers you to stay connected and informed. Moreover, our systems facilitate smooth communication between citizens and healthcare providers, enabling remote consultations and health ranking services. This not only enhances care accessibility, particularly for individuals in remote areas or with limited mobility but also elevates citizen engagement and satisfaction.Embracing citizen engagement and promoting self-care, our digitized healthcare management system instills a sense of empowerment and responsibility for personal health. Through easy-to-use interfaces and intuitive mobile applications, individuals can engage in activities that promote better health. From setting fitness goals, monitoring exercise routines, and tracking nutrition, to accessing educational resources and connecting with support communities, a digitized health management system empowers citizens to make informed decisions and adopt healthy lifestyle choices. SupremeTech's approach to create satellite projects from large-scale projects. SupremeTech's special skill is making big ideas into easy-to-handle projects. Explore how we extract satellite projects from large-scale initiatives, ensuring not just size but also adaptability and precision. Recognizing that an optimal Agile team size ranges between 7 to 10 individuals, we want to highlight that SupremeTech takes deliberate measures to imbue adaptability into each satellite project. This signifies that these projects are engineered to evolve, pivot, and effortlessly incorporate new features or modifications as necessary, guaranteeing a responsive and dynamic reaction to evolving requirements.  That's the reason why SupremeTech has decided to create a good satellite project with the Healthcare Management System (CMS) and application to adapt to new requests from clients who want to create a new health tracking system in a new city. Deadline Management: A Supreme Commitment Importance of meeting deadlines in healthcare projects. Time is a precious commodity in healthcare. The timely implementation of projects directly impacts everyone's healthcare. SupremeTech recognizes that delays can have far-reaching consequences, and meeting deadlines is not just a goal but a necessity. SupremeTech's strategies for effective project timeline management. SupremeTech makes projects that can change and adapt easily to fit different needs. We focus on making these projects precise and flexible to meet the ever-changing demands. Comprehensive Planning: The journey begins with meticulous planning. Before a project even starts, a comprehensive roadmap is laid out, detailing every milestone and task with our clients. This strategic planning allows for a clear understanding of the project scope, potential challenges, and the critical path to success.Clear Communication Channels: Communication is the key to effective project timeline management. SupremeTech establishes clear and transparent communication channels, both internally and with clients. This ensures that everyone involved is on the same page, minimizing misunderstandings and facilitating quick decision-making. Risk Management Strategies: Every project comes with inherent risks. SupremeTech, however, doesn't just identify risks; it proactively manages them. Robust risk management strategies are in place to anticipate and address potential challenges, preventing them from derailing the project timeline. Adaptability in Action In the intricate world of healthcare projects, where change is constant, SupremeTech orchestrates a seamless dance, showcasing the vital need for adaptability. As projects evolve, SupremeTech's flexibility shines through, effortlessly accommodating new requests and embracing change with unparalleled finesse. Clients witness a dynamic partner who not only keeps pace with evolving needs but actively thrives in the ever-shifting landscape of healthcare project execution. Benefits for All Explore the tangible benefits that SupremeTech's proactive approach brings to Public Health sectors, Healthcare centers, and Healthcare systems. From improved scalability to streamlined processes and enhanced employee engagement, discover how SupremeTech creates a positive impact for all. Offshore Development: The Extra Mile Dive into the technological backbone that supports SupremeTech's success. Learn how SupremeTech transcends geographical boundaries, bringing together global collaboration for unparalleled efficiency. Development systems and technologies Below are the resources and technologies we use to develop the services: Details of entrustment: Design, Implementation, Testing, Migration, Maintenance & Operation Platform: CMS, Native App Development language: PHP (Laravel), Kotlin, Swift  Let SupremeTech help you to start your healthcare management system now! As our journey concludes, embark on your adventure by visiting SupremeTech. Witness the culmination of expertise, dedication, and innovation. For a new beginning in healthcare management solutions, contact SupremeTech and be a part of a story that goes beyond success - a story of continual innovation and transformation in healthcare management. Don't wait, take the first step towards a more efficient and effective healthcare system today.

  06/12/2023

  4

  Success stories

  +0

   06/12/2023

   4

   A Satellite Project for Healthcare Management Systems

   line mini app to digital transform customer service

   Success stories

   +0

    LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

    SupremeTech has been on an impressive journey of building and developing, positively impacting customers. One of our recent and innovative projects involved meeting our client's request to launch digital point cards integrated in Line Mini App. These cards allow customers to accumulate points or make payments within their network of stores. Previously, our client used physical cards for this purpose. However, recognizing the potential of using digital means to encourage more transactions, they swiftly moved forward. Initiating suitable solutions for a traditional issue With a commitment to customer satisfaction and delivering the best app experience, we proved our capabilities in doing this project. Understanding the client's needs, we embarked on research to provide a viable solution for developing and maintaining a mobile application for issuing and managing digital point cards. The app enables users to effortlessly carry and use their point cards on their smartphones, with key features including card issuance, displaying corresponding barcodes, and generating one-time barcodes for transactions. Developing a Loyalty App on Line App: What Sets it Apart A unique requirement for this project was the development of a mini-app on the Line app. Line, a popular international communication and calling app developed by LINE Corporation, offers various gaming and platform applications for users' entertainment and interaction within a virtual environment. This was an entirely new platform for SupremeTech, and despite no prior experience, the team immediately dove into research. Developing the app on Line presented challenges such as limited customization options for interface and user experience, adherence to Line's regulations, and potential limitations or lack of support for specific features. Overcoming Challenges and Successfully Launching the Line Mini-App Despite these challenges, SupremeTech successfully completed the Line mini-app project. Leveraging the versatility of React and Node.js, the team maximized Line's API and SDK potential for seamless integration and interaction with Line App features. Additionally, research was conducted to combine with other systems for data retrieval. After six months of dedicated efforts, the Loyalty App on Line App was successfully released. Highlighted Features This mobile app can issue digital point cards by entering user information or linking with physical cards to display information as barcodes. Key features include: Card Issuance: Allows customers to issue digital point cards.Barcode Display: Displays corresponding barcodes for each digital point card.One-time Barcodes: Generates one-time barcodes for specific transactions or interactions. Contributing to the Business Ecosystem This technological solution significantly contributes to the current business ecosystem by optimizing customer loyalty programs. It encourages customer transactions across all business service points. The app seamlessly connects with customer data systems, ensuring a smooth experience for the business and its customers. If you want to modernize your business and enterprise ecosystem with a cutting-edge loyalty app, don't hesitate to contact SupremeTech. We're here to help your business thrive.

    05/12/2023

    10

    Success stories

    +0

     05/12/2023

     10

     LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

     shopify order tracking app for the food industry

     Success stories

     +0

      Shopify Order Tracking App for The Food Industry

      TakeOut is a Shopify application that allows restaurants and food industry businesses to streamline their takeout service. Instead of relying on a third-party application to sell and deliver food online, customers can order directly from the restaurant with this Shopify order tracking app. Sounds like a delicious way to increase profit engagement with customers! Almost everyone who lives in an urban area has had food delivered to them. Of course, there have always been a few more options when it comes to takeout. There's the stereotypical "Chinese takeout" that comes in a paper oyster shell tossed into a bag with disposable chopsticks and a handful of fortune cookies. If only one of those fortune cookies had told us about the possibilities of future food delivery and takeout! Today, all of your favorite foods are available for takeout or delivery.  Shopify Serves Small Restaurant Businesses The project began when a client approached us with the concept of giving small businesses a way to reduce their operating costs. Although there are many benefits to being listed on popular delivery and takeout websites and applications, but these benefits come at a financial cost. For some businesses, this is fine; just pay the fee and keep selling! However, some businesses prefer to keep these external costs to a minimum. Utilizing Shopify's Popularity in Japan In Japan, Shopify has become increasingly popular. Our partner client saw an opportunity to capitalize on this popularity and create an application that gives restaurants a choice. Now, Japanese restaurants can choose to sell their products through a well-known service or put more effort into developing their own brand and selling their food directly to hungry end users. TakeOut Functions for Foodies The first function of TakeOut is the call function. This allows customers to place a takeout order from the restaurant's Shopify website. The application shows where the food is in the pipeline, from the order being received, to being in the kitchen, to being ready for pickup. When the food is close to being ready, the application can send a push notification to notify the customer. If a client restaurant wants to add additional customization to the pipeline or takeout application, we can accommodate any request. Again, this is the beauty of Shopify: with a qualified team, the customization possibilities are nearly endless! User-friendliness is Delicious! Furthermore, adding the TakeOut application to a restaurant's Shopify is incredibly easy. In most cases, you won't need a development team at all. We've created a step-by-step guide on how to integrate the app into an existing Shopify store. All the restaurant owner has to do is follow the steps, then they're selling their deliciousness directly to customers. Similar to how customers might want to customize their food order, if there's something that needs to be changed, we can do the customization for the restaurant's Shopify.  TakeOut Challenges: Multiple Locations The project itself was not too difficult. A small team developed the application over the course of three months. SupremeTech had a lot of experience working with Shopify and our partner Fracta on other projects.   We worked seamlessly with our client partner. Our Japanese business analyst coordinated communication between the engineering team and Japanese stakeholders. However, despite our best efforts, there was one particular challenge that nearly tripped us up! Development projects rarely go by without some challenge or miscommunication. However, during the TakeOut project, we were able to adapt and complete the project on time. We worked under the assumption that the Shopify stores we were developing TakeOut for were stand-alone locations. We developed the app under without considering businesses with multiple locations. Due to Shopify's policy, this required some last-minute tinkering. Fortunately, we were able to power through the last minute adjustments. Sudden changes are common in our industry. Nonetheless, we learned valuable lesson about adapting when the client's specifications change.  Serving Customers With TakeOut TakeOut was a Shopify eCommerce application that we developed to help small businesses. We continue to work closely with our partner client to add new features to the app as the market dictates. To date, TakeOut's client restaurants and food lovers have praised its user-friendly interface. We're excited to see how the platform continues to change the way we do eCommerce in the future. Contact SupremeTech if you want the same Shopify order tracking app or any custom Shopify solutions. We make your business smarter and smoother!

      23/11/2023

      70

      Success stories

      +0

       23/11/2023

       70

       Shopify Order Tracking App for The Food Industry

       golang for devops

       How-To

       Knowledge

       Tech news

       +0

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        In the realm of DevOps, efficiency, agility, and automation are paramount. This article explores how the Go programming language, often referred to as Golang, plays a significant role in DevOps by enabling infrastructure as code, automation scripts, and deployment tools. We will also discuss how Golang development services can support DevOps teams in achieving their goals. Understanding DevOps Before diving into Golang's role in DevOps, let's clarify what DevOps is all about. DevOps is a set of practices that aims to break down the traditional silos between development and IT operations teams. It promotes collaboration, communication, and automation to streamline software development and deployment processes. Infrastructure as Code with Golang Infrastructure as Code (IaC) is a cornerstone of DevOps, allowing infrastructure to be managed and provisioned using code. Golang is a powerful language for creating IaC because of its simplicity, efficiency, and excellent support for concurrent programming. Declarative IaC: Golang enables the creation of declarative IaC scripts, where you specify the desired state of your infrastructure. You can use tools like Terraform and Pulumi, which are written in Go, to define your infrastructure in a human-readable format. Golang's syntax is clean and easy to understand, making it an excellent choice for this purpose.Concurrency: DevOps often involves managing multiple resources and services concurrently. Golang's built-in support for concurrency with Goroutines and Channels ensures that you can manage your infrastructure efficiently. This is especially valuable when dealing with large-scale, distributed systems.Performance: Golang is known for its performance. When you need to apply changes to your infrastructure rapidly, Golang's speed can significantly reduce the time it takes to provision and manage resources, contributing to overall DevOps efficiency. Automation Scripts in Golang Automation is at the heart of DevOps, as it allows for repetitive tasks to be executed with precision and consistency. Golang's design makes it a perfect fit for writing automation scripts. Cross-platform Compatibility: Golang can compile code for multiple operating systems and architectures. This means that a single Golang script can run on various platforms, reducing the need to maintain separate scripts for different environments.Static Typing: Golang's static typing system provides robust error checking, helping to catch potential issues early in the development process. This feature is particularly beneficial when writing scripts that interact with critical systems.Rich Standard Library: Golang's standard library offers a wealth of packages for working with APIs, databases, networking, and more. DevOps professionals can leverage these packages to streamline the development of automation scripts.Ease of Deployment: Golang's ability to produce standalone binaries simplifies deployment. You don't need to worry about dependencies or runtime environments when distributing your scripts. Deployment Tools and Golang Development Services Deploying applications and services efficiently is a core aspect of DevOps. Golang can be a valuable ally in creating deployment tools that ensure smooth and reliable application delivery. Custom Deployment Pipelines: Golang allows DevOps teams to create custom deployment pipelines tailored to their specific requirements. You can build tools that handle everything from continuous integration to deployment, monitoring, and scaling.Integration with Containerization: Containers are a fundamental component of modern DevOps, and Golang is well-suited for creating container-related tools. Many container orchestration tools, like Kubernetes, are written in Golang, showcasing its capability in this area.Microservices Deployment: DevOps often involves the deployment of microservices. Golang's small binary size and efficient concurrency handling make it an excellent choice for managing and orchestrating microservices within a larger system. Support from Golang Development Services Golang development services provide valuable support to DevOps teams aiming to leverage the language for infrastructure as code, automation, and deployment. Here are some ways these services can assist: Consultation: Golang development services can offer expert advice and guidance on the best practices for using Golang in your DevOps processes. They can help you determine the most suitable tools and frameworks for your specific needs.Custom Tooling: Golang development services can create custom tools and scripts tailored to your infrastructure and deployment requirements. This ensures that your DevOps processes are as efficient as possible.Integration: Golang development services can integrate Golang-based tools with your existing systems, ensuring a seamless transition and coexistence with your current infrastructure.Maintenance and Support: DevOps is an ongoing process, and Golang development services can provide ongoing maintenance and support for the tools and scripts they develop, helping you keep your DevOps pipelines running smoothly. Conclusion Golang's simplicity, efficiency, and robust support for concurrent programming make it a valuable asset for DevOps teams looking to implement infrastructure as code, automation, and deployment processes. The language's capabilities, combined with the support of Golang development services, enable DevOps professionals to streamline their workflows, achieve higher efficiency, and meet the demands of modern, agile software development and deployment. Whether you are creating infrastructure as code, automation scripts, or deployment tools, Golang is a versatile and powerful choice in the DevOps toolbox. Contact us for your tailored Golang development services.

        17/11/2023

        88

        How-To

        +2

        • Knowledge
        • Tech news

        17/11/2023

        88

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        Post banner imagePost banner image
        Customize software background

        Want to customize a software for your business?