Header image

Chức Năng Record Trong KATALON

19/12/2022

511

Bạn là một Coder và muốn tái hiện kịch bản một cách nhanh nhất có thể? Hay bạn là một Tester mà chưa biết gì về lập trình cũng như rất khó có thể tiếp cận với Automation Testing? Thì ngay lúc này đây mình muốn chia sẻ đến bạn một tính năng rất hay trong Katalon đó là “Record”.
Để không dài dòng tốn thời gian, mình sẽ đi thẳng vào hướng dẫn luôn nhé!

Bước 1: Đầu tiên để có thể sử dụng được thì bạn hãy download và cài đặt theo link này nhé: https://www.katalon.com/download/

Bước 2: Xong, giờ bạn hãy mở Katalon lên và tùy chỉnh một vài thiết lập nho nhỏ nào.

 1. Vào Project>Settings
 1. Cửa sổ mới hiện ra, tiếp tục chọn: Execution. Tại đây ta sẽ tuỳ chỉnh cho “Default execution”, trường này cho phép ta chọn Browser mặc định khi ta chạy Test Cases. Ở đây mình set là “Chrome” nhé. Bạn cũng có thể chọn Firefox, IE, Safari tuỳ vào mục đích của bạn. Chọn xong thì Apply thôi.

Rồi đó, giờ bắt tay vào nha.

Tạo Project

Đầu tiên thì tất nhiên ta phải tạo Project mới rồi. Chọn vào File > New > Project.

Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ “New Project” như bên dưới. Ta sẽ điền tên project vào trường Name, tiếp tục vì ở đây mình hướng dẫn cho Web nên sẽ chọn “Web”. Tiếp đến chọn Location là nơi để chứa thư mục project này, có thể dùng mặc định có sẵn hoặc có thể tuỳ chỉnh chọn lại bằng cách click vào nút Browse… và chọn location bạn muốn. Khi đã hoàn tất xong, click vào nút OK để hoàn thành.

Sau đó sẽ tiếp tục hiện ra cửa sổ như bên dưới, bạn có thể bỏ qua bằng cách đóng lại.

Sau khi tạo thành công thì sẽ có những thư mục được tạo sẵn như ảnh dưới. Và ở bài viết lần này bạn chỉ cần quan tâm 2 thư mục mình đã khoanh đỏ là “Test Cases” và “Object Repository” nhé!

Record Web

Tại đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách Record nhé! Đơn giản thôi, nó có nghĩa là Katalon sẽ ghi lại các thao tác mà bạn thực hiện trên web. Từ đó bạn sẽ lưu lại và tái sử dụng cho những lần sau.

Đầu tiên để ghi thì tất nhiên bạn cần bấm vào biểu tượng “Record Web” như ảnh bên trên. Sau đó sẽ hiển thị cửa sổ “Web Recorder” như bên dưới.

Những mục chính cần chú ý mình đã khoanh vùng đỏ ở ảnh trên:

 • URL: là nơi bạn sẽ điền URL của web bạn sẽ truy cập.
 • Browser: có thể click vào mũi tên bên cạnh để lựa chọn trình duyệt bạn sử dụng để chạy (Google Chrome, Firefox, IE, Safari, …)
 • Vùng khoanh đỏ to rộng nhất thì đó chính là nơi sẽ ghi lại thao tác của bạn sau khi thực hiện trên web.
 • Và cuối cùng sẽ là nút “Run all steps“, ở đây sau khi đã ghi lại các thao tác bạn có thể chạy thử với phần record đã được ghi lại.
  Sau khi đã hài lòng với Test Case bạn mong muốn, hãy lưu lại TC này bằng cách click vào nút Save Script.

Dưới đây là màn hình kết quả sau khi mình đã thử ghi lại một số hành động thực hiện trên chính trang web https://www.supremetech.vn/

Sau đó sẽ có cửa sổ “Add Element to Object Repository” hiển thị:

 • Vùng khoanh đỏ bên trái sẽ hiển thị ra cho bạn những element mà Katalon đã bắt được khi bạn thao tác.
 • Vùng khoanh đỏ bên phải là nơi cho phép bạn chọn nơi lưu trữ element. Có thể chọn thư mục có sẵn hoặc có thể thêm mới bằng các click vào nút “New Folder” mình khoanh đỏ ở bên dưới.

Mình đã tự tạo mới folder có tên “test1” và nó đã được hiển thị ở vùng phía bên phải. Giờ mình sẽ lưu vào thư mục “test1” luôn nhé! Xong rồi thì hãy bấm OK thôi.

Lại thêm 1 cửa sổ khác hiện ra, bạn sẽ điền vào tên của Test Case. Tuỳ bạn đặt thôi, sao cho dễ phân biệt giữa những Test case. Ở đây mình sẽ điền vào “Test Case 1” và bấm OK.

Kiểm tra và Run lại phần đã Record

Đã tạo xong Test Case rồi đấy!

 • Tại thư mục Test Cases bây giờ đã có thêm “Test Case 1” là cái mình đã đặt tên cho bộ test case ở phần trên đấy!
 • Còn ở Object Repository đã có các element liên quan được lưu vào thư mục “test1” do mình tự tạo.
 • Còn phần khoanh đỏ bên phải chính là phần hiển thị khi mình mở bộ “Test Case1” lên đấy.
 • Và ta có thể Run test case này bằng cách bấm nút mình chỉ mũi tên màu đỏ bạn nha (có thể click nút mũi tên bên cạnh để chạy bằng trình duyệt khác, hoặc là click vào luôn thì sẽ chạy trình duyệt mặc định bạn đã chọn ở phần Setting).

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết hôm nay của mình! Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá thời gian trong việc test.!

*(Bạn có thể theo dõi thêm *video bên dưới* mình thao tác cho tạo Test Case bằng Record để hiểu hơn nhé!)*

Related Blog

what is customer data integration and why it is important for omo retail

Knowledge

Online-Merge-Offline Retail

+0

  What is Customer Data Integration (CDI) and why it is important for OMO retail?

  Hi business operators, having a unified view of customer base across various channels can make all the difference. By leveraging customer data integration, businesses can improve customer satisfaction, boost sales, and stay ahead in a rapidly evolving marketplace. This procedure is even more important for OMO retail because of the complexity of customer data the business needs to handle across online and offline sales channels. In this article, we will give answer to the question What is Customer Data Integration and its role for OMO retail. What is Customer Data Integration (CDI)? In short, customer data integration (CDI) involves consolidating information from in-store purchases, online transactions, social media interactions, and more into a single database. This streamlined approach not only enhances customer experiences by enabling personalized marketing and efficient service. It also provides valuable insights that drive strategic decision-making. Most Common Types of Customer Data Integration Customer Data Integration (CDI) can be categorized into several types based on the methods of integration, data sources, and the technology used. Here are some primary types of customer data integration: Batch Data Integration The first type involves collecting and processing data at scheduled intervals rather than in real-time. This method is commonly used for large volumes of data that do not require immediate processing. Data is extracted from various sources, transformed into a consistent format, and then loaded into a target database or data warehouse during off-peak hours to minimize system impact. This type is ideal for routine tasks such as nightly data backups, end-of-day transaction processing, and periodic data synchronization between systems. Key benefits of Batch Data Integration Efficient for processing large datasetsReduces load on systems during business hoursSimplifies data management by handling updates in bulk. Real-Time Data Integration The second type involves integrating data during generation, providing up-to-the-minute information. This method is essential for applications that require immediate data updates and insights. Data is captured and transmitted instantly from various sources to a central system using real-time processing technologies such as message queues, streaming platforms, or APIs. Real-time integration is crucial for applications like live customer support, fraud detection, personalized marketing, and dynamic pricing. Key benefits of Real-Time Data Integration Ensures timely and accurate data availabilityEnhances decision-making with current dataImproves customer experience by enabling immediate responses and interactions API-Based Data Integration The third type, API-based data integration, uses Application Programming Interfaces (APIs) to enable data sharing and integration between different systems and applications. This method supports both real-time and on-demand data exchanges. APIs allow applications to communicate and exchange data directly. Developers can create, manage, and consume APIs to facilitate seamless data flow between disparate systems. API-based integration is widely used for connecting cloud services, integrating third-party applications, enabling mobile apps to access backend data, and synchronizing data between enterprise systems. Key benefits of API-Based Data Integration Provides flexibility and scalabilitySupports real-time data accessSimplifies integration with various systems and platformsAllows for modular and maintainable integration solutions In general, each type of customer data integration has its own advantages and use cases, and organizations often use a combination of these methods to meet their specific needs and goals. Key components of Customer Data Integration (CDI) Data Collection In the early stage of business, customer data is fragmented and not well-synchronized across sales platforms. It's stored in the database of each sale channel and those channels operate independently. Therefore, the first component of CDI process is to gather the pieces of information. Customer data includes transaction records, social media interactions, customer service interactions, loyalty programs, website visits, and mobile app usage. Data Cleaning and Standardization Then, the second thing is ensuring that the data collected is accurate, complete, and consistent. This involves removing duplicates, correcting errors, filling in missing values, and standardizing data formats. Data Integration Data integration involves merging data from disparate sources into a unified database or data warehouse. This involves using data integration tools and technologies that can handle diverse data formats and large volumes of data. Data Storage and Enrichment Storing the integrated data in a centralized repository, such as a data warehouse or a customer relationship management (CRM) system, to facilitate easy access and analysis. Enhancing the integrated data by adding additional information, such as demographic details, psychographic data, and third-party data, to gain a more complete view of the customer. Data Analysis and Insights This component acts as the foundation of data-based decision making for business. From a huge amount of organized data, data readers can uncover patterns, trends, and insights about customer behavior, preferences, and needs. This can involve using analytics tools and techniques such as machine learning, data mining, and predictive analytics. Customer Segmentation Dividing the customer base into distinct segments based on characteristics such as demographics, purchasing behavior, and preferences. This enables more targeted marketing and personalized customer interactions. Why Customer Data Integration is crucial for Online-Merge-Offline business Customer Data Integration is particularly important for Online-Merge-Offline (OMO) retail because it helps to create a seamless and cohesive shopping experience. Here are key reasons why CDI is essential for OMO retail: Unified Customer Experience First and foremost, CDI ensures the consolidation of customer information from online and offline channels. Customers often switch between online and offline channels during their shopping journey. Regardless of that, they will experience the consistent care whether he is shopping in-store, online, or through a mobile app. CDI helps track these transitions seamlessly. Improved Inventory Management Secondly, CDI provides real-time insights into inventory levels across all channels, helping retailers manage stock more efficiently and meet customer demand promptly. Data-Driven Decision Making By integrating data from both online and offline sources, retailers can gain a holistic view of customer behavior and preferences, enabling better decision-making. Integrated data allows for the analysis of trends and patterns across all channels, informing strategies for marketing, product development, and sales. Conclusion In conclusion, Customer Data Integration (CDI) is a vital strategy for businesses seeking to optimize their operations, enhance customer experiences, and drive growth in today’s competitive market. For retailers, particularly those operating in the F&B sector and OMO environments, the importance of CDI cannot be overlooked. It not only ensures consistency and accuracy across multiple channels but also empowers businesses to respond swiftly to customer needs and market trends. Effective CDI enhances operational efficiency, optimizes inventory management, and supports the development of targeted marketing strategies. Ultimately, CDI leads to increased customer satisfaction and loyalty. Embracing CDI is not just about technology implementation; it’s about creating a customer-centric approach that aligns with the dynamic landscape of modern commerce. SupremeTech has experience in handling data integration for businesses with millions of customers. If you're looking for integration services for large-scale system, book a free consultation with us!

  11/07/2024

  28

  Knowledge

  +1

  • Online-Merge-Offline Retail

  11/07/2024

  28

  What is Customer Data Integration (CDI) and why it is important for OMO retail?

  what is react native tab view

  Knowledge

  Software Development

  +0

   An Overview of React Native Tab View

   Hi tech fellows, it's been a while since our last blog. June is usually among the busiest times of the year as we spent time reviewing and planning for the second half of the year. With all the exciting plans ahead, we hope the rest of 2024 will be both challenging and inspiring. We'll keep you posted in the upcoming articles. But for now, let's dive in the next blog series about React Native Tab View. An Overview of React Native Tab View What is React Native Tab View? React Native Tab View is a powerful component for creating tabbed interfaces in React Native applications. It provides a highly customizable and performant solution for adding tab navigation, which is a common requirement in mobile apps. Here's an overview of its key features and components. Key Features of React Native Tab View Smooth Transitions refers to the seamless and fluid animation that occurs when switching between different tabs. This feature offers smooth and customizable transitions between tabs, enhancing user experience. Customization provides highly customizable solutions with support for styling tabs and the tab bar, allowing developers to match the look and feel of their application. Swipeable Tabs allows users to swipe between tabs, which is a common and intuitive navigation pattern on mobile devices. Lazy Loading supports lazy loading of tab content, which can improve performance by only rendering the tab content when it becomes active. This feature is crucial for apps that prioritize high performance and loading speed. Integration with React Navigation can be easily integrated with React Navigation, providing a seamless navigation experience within the app. Accessibility includes all kinds of accessibility-support features. Key Components of React Native Tab View TabView: The main component that holds the tab navigator. It manages the state and renders the appropriate tab content based on the current index. TabBar: A customizable tab bar component that displays the tab labels and handles the user interaction for changing tabs. TabBarIndicator: A component that renders an indicator under the currently active tab, providing visual feedback to the user. SceneMap: A utility function for mapping routes to their corresponding components. It helps in defining the content for each tab. Basic Usage Example import * as React from 'react'; import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native'; import { TabView, SceneMap } from 'react-native-tab-view'; const FirstRoute = () => ( <View style={[styles.scene, { backgroundColor: '#ff4081' }]}> <Text>First Tab</Text> </View> ); const SecondRoute = () => ( <View style={[styles.scene, { backgroundColor: '#673ab7' }]}> <Text>Second Tab</Text> </View> ); export default function TabViewExample() { const [index, setIndex] = React.useState(0); const [routes] = React.useState([ { key: 'first', title: 'First' }, { key: 'second', title: 'Second' }, ]); const renderScene = SceneMap({ first: FirstRoute, second: SecondRoute, }); return ( <TabView navigationState={{ index, routes }} renderScene={renderScene} onIndexChange={setIndex} initialLayout={{ width: Dimensions.get('window').width }} /> ); } const styles = StyleSheet.create({ scene: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center', }, }); Customization Tab View can be customized extensively through props and styles. You can style the tab bar, change the indicator color, customize the transition animations, and more. Here are a few common customizations: Tab Bar Styling renderTabBar={props => ( <TabBar {...props} indicatorStyle={{ backgroundColor: 'blue' }} style={{ backgroundColor: 'white' }} labelStyle={{ color: 'black' }} /> )} Custom Transitions renderScene={SceneMap({ first: FirstRoute, second: SecondRoute, })} transitionSpec={{ duration: 250, easing: Easing.out(Easing.exp), timing: Animated.timing, }} Conclusion React Native Tab View is a versatile and efficient component for implementing tab navigation in mobile apps. Its flexibility, ease of integration, and support for various customizations make it a popular choice among React Native developers. Whether you need basic tab functionality or advanced features like lazy loading and custom transitions, it provides the tools to create a polished and user-friendly tabbed interface. Contact us if you want an optimized native apps for your company!

   10/07/2024

   34

   Knowledge

   +1

   • Software Development

   10/07/2024

   34

   An Overview of React Native Tab View

   integrate-iap-in-react-native

   How-to

   Software Development

   +0

    Integrating IAP with Other Features in React Native

    Following the series about React Native IAP (In-App Purchases), in this article we will discover how to integrate IAP with other features. Integrating In-App Purchases (IAP) with other features in a React Native application can enhance user engagement and maximize revenue. This article will explore how to combine IAP with other monetization methods, sync IAP data with backend services, and use IAP data to personalize user experiences. We'll provide examples and code snippets to illustrate these integrations. Let's explore other articles in this series. Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases) Combining IAP with Other Monetization Methods To diversify revenue streams, you can combine IAP with other monetization methods like ads and affiliate marketing. Example: Combining IAP with Ads You can offer an ad-free experience through IAP while still generating revenue from users who prefer the free version with ads. Integrate Ad SDK: Use a library like react-native-google-mobile-ads to display ads. import { BannerAd, BannerAdSize, TestIds } from '@react-native-google-mobile-ads'; const AdComponent = () => ( <BannerAd unitId={TestIds.BANNER} size={BannerAdSize.FULL_BANNER} requestOptions={{ requestNonPersonalizedAdsOnly: true, }} /> ); 2. Offer Ad-Free Purchase: Create an in-app purchase for removing ads. const productIds = ['com.example.remove_ads']; const buyRemoveAds = async () => { try { await RNIap.requestPurchase(productIds[0]); } catch (err) { console.warn(err.code, err.message); } }; // Example button to trigger purchase <Button title="Remove Ads" onPress={buyRemoveAds} />; 3. Conditional Rendering: Check if the user has purchased the ad-free version and conditionally render ads. const [adsRemoved, setAdsRemoved] = useState(false); useEffect(() => { const checkPurchase = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); setAdsRemoved(purchases.some(purchase => purchase.productId === productIds[0])); }; checkPurchase(); }, []); return ( <View> {!adsRemoved && <AdComponent />} {/* Other app components */} </View> ); Syncing IAP Data with Backend Services Syncing IAP data with a backend service helps maintain user purchase records, validate transactions, and provide a seamless experience across devices. Backend Setup: Create a simple backend to handle receipt validation and store purchase data. Here’s an example using Node.js and Express: const express = require('express'); const bodyParser = require('body-parser'); const app = express(); app.use(bodyParser.json()); app.post('/validate-receipt', async (req, res) => { const { receipt } = req.body; // Validate receipt with Apple/Google servers const isValid = await validateReceiptWithStore(receipt); if (isValid) { // Store purchase data in database await storePurchaseData(receipt); res.json({ success: true }); } else { res.json({ success: false }); } }); const validateReceiptWithStore = async (receipt) => { // Placeholder for actual validation logic return true; }; const storePurchaseData = async (receipt) => { // Placeholder for storing data logic }; app.listen(3000, () => console.log('Server running on port 3000')); 2. Client-Side Validation: Send the receipt to your backend for validation after a purchase. const validateReceipt = async (receipt) => { try { const response = await fetch('https://your-server.com/validate-receipt', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ receipt }), }); const result = await response.json(); return result.success; } catch (error) { console.warn('Validation error', error); return false; } }; useEffect(() => { const purchaseUpdateSubscription = RNIap.purchaseUpdatedListener(async (purchase) => { const receipt = purchase.transactionReceipt; if (receipt) { const isValid = await validateReceipt(receipt); if (isValid) { // Complete the purchase await RNIap.finishTransaction(purchase, false); } } }); return () => { purchaseUpdateSubscription.remove(); }; }, []); Using IAP Data for Personalized User Experiences IAP data can be leveraged to personalize the user experience, making the app more engaging and tailored to individual preferences. Unlocking Features: Use IAP to unlock premium features. const [premiumUser, setPremiumUser] = useState(false); useEffect(() => { const checkPurchase = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); setPremiumUser(purchases.some(purchase => purchase.productId === 'com.example.premium')); }; checkPurchase(); }, []); return ( <View> {premiumUser ? ( <PremiumContent /> ) : ( <RegularContent /> )} </View> ); 2. Personalized Offers: Provide special offers based on past purchase behavior. const [specialOffer, setSpecialOffer] = useState(null); useEffect(() => { const fetchSpecialOffer = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); if (purchases.length > 0) { // Fetch special offer from backend based on purchase history const response = await fetch('https://your-server.com/special-offer', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ userId: user.id }), }); const offer = await response.json(); setSpecialOffer(offer); } }; fetchSpecialOffer(); }, []); return ( <View> {specialOffer && <Text>{specialOffer.description}</Text>} </View> ); Conclusion Integrating IAP with other features in a React Native app can greatly enhance user engagement and revenue. By combining IAP with ads, syncing purchase data with backend services, and using IAP data for personalization, you create a more dynamic and user-friendly experience. Following these practices ensures that your app not only generates revenue but also provides value to your users, leading to higher satisfaction and retention.

    04/06/2024

    177

    How-to

    +1

    • Software Development

    04/06/2024

    177

    Integrating IAP with Other Features in React Native

    troubleshoot issues in react native iap

    How-to

    Software Development

    +0

     Troubleshooting Common Issues in React Native IAP

     Hi tech fellows, this is the third article in the React Native IAP series. Using in-app purchases (IAP) in a React Native app can be complex. Despite careful planning, various issues can arise during development and after deployment. This guide will help you troubleshoot issues in React Native IAP, ensuring a smoother experience for your users and fewer headaches for you. Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases) 1. Network Issue Network issues are common, especially in mobile environments. These problems can interrupt purchase flows and frustrate users. Solution: Implement Retry Mechanisms Ensure your app can handle network disruptions gracefully by implementing retry mechanisms. For instance, if a purchase fails due to network issues, inform the user and provide an option to retry. 2. Interrupted Purchases Purchases can be interrupted for various reasons, such as app crashes or users closing the app mid-transaction. Solution: Handle Pending Transactions Check for and handle pending transactions when the app restarts. This ensures that any interrupted purchases are completed or properly reverted. 3. Receipt Validation Receipt validation is crucial to ensure that purchases are legitimate. However, developers often face issues with validation, leading to rejected transactions or fraud. Solution: Implement Server-Side Validation While client-side validation can be a quick check, server-side validation provides an additional layer of security. Here's a basic example of how you might handle this: Client-Side: Server-Side: 4. Product Configuration Issues Sometimes, products do not appear in your app because of misconfigurations in the app stores. Solution: Double-Check Configurations Ensure that your product IDs match exactly between your app and the store. Also, confirm that the products are approved and available for purchase. 5. Platform-Specific Bugs Bugs can be platform-specific, affecting either iOS or Android but not both. Solution: Test on Both Platforms Always test your IAP functionality on both iOS and Android. Utilize device simulators and real devices to cover a range of scenarios. Keep an eye on the library's GitHub issues page, as many common bugs are reported and discussed there. 6. User Cancellations Users might cancel purchases midway, leading to incomplete transactions. Solution: Handle Cancellations Gracefully Detect and manage canceled transactions by informing users and reverting any app state changes made in anticipation of the purchase. 7. Debugging Tools Debugging IAP issues can be challenging without the right tools. Solution: Use Debugging Tools Utilize debugging tools like Reactotron or Flipper for React Native. These tools help you log and inspect API calls, including those made by the react-native-iap library. 8. Updates and Deprecations Libraries and APIs are frequently updated, which can lead to deprecated methods and breaking changes. Solution: Keep Your Library Updated Regularly update the react-native-iap library and other dependencies. Check the library's documentation and changelog for updates and breaking changes. This ensures that your implementation remains compatible with the latest versions of React Native and the app stores' requirements. Conclusion Troubleshooting issues in React Native IAP involves addressing network issues, handling interrupted purchases, ensuring proper receipt validation, and managing platform-specific bugs. By implementing robust solutions and using appropriate tools, you can resolve common issues effectively, ensuring a smoother and more reliable purchase experience for your users. Regular updates and thorough testing across both iOS and Android platforms are key to maintaining a successful IAP system in your app.

     28/05/2024

     220

     How-to

     +1

     • Software Development

     28/05/2024

     220

     Troubleshooting Common Issues in React Native IAP

     Customize software background

     Want to customize a software for your business?

     Meet with us! Schedule a meeting with us!