Header image

Crawl Website Đơn Giản Với Postman

20/12/2022

869

Mở đầu

Trong kiểm thử API, chúng ta không xa lạ gì với Postman, một tool kiểm thử API rất phổ biến và được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Nếu như bạn chưa rõ API là gì, có thể tham khảo lại bài viết giới thiệu về API cơ bản của mình tại ĐÂY.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách crawl đơn giản một website bằng Postman nhằm kiểm tra xem các link hay hình ảnh có trong website đó có bị die hay lỗi gì không? 

Crawl Website là việc lấy thông tin từ website , trích xuất ra những thông tin người sử dụng cần, đồng thời cũng tìm những link có trong trang web đó và tự động truy cập vào những link đó. Quá trình đó sẽ lặp đi lặp lại đến khi thu thập đủ thông tin người dùng cần. 

Ví dụ dự án của bạn có một website như Landing Page hoặc trang chủ chẳng hạn, và trong trang lại có các hình ảnh, các hyperlink dẫn tới các trang con hoặc các website khác. Sau một thời gian bạn cần kiểm tra lại xem những hyperlink đó có còn hoạt động hay không. Thay vì phải click thủ công từng link một thì Postman có thể giúp bạn đơn giản hoá và tiết kiệm thời gian hơn cho việc này rất nhiều. Trước khi đi sâu vào bài viết, bạn cần có một số kiến thức về các khái niệm dưới đây:

 • Script trong Postman
 • Runner trong Postman
 • Có một ít kiến thức cơ bản về Javascript

Khâu chuẩn bị

Để bắt đầu, máy tính của bạn cần cài đặt Postman, tất nhiên rồi. Sau đó chúng ta sẽ tạo một Collection chứa hai Request với tên bất kỳ và hai biến collection. Trong ví dụ dưới đây, mình sẽ tạo Collection tên Crawl Website cùng 2 request:

 • Input check: Request này dùng để kiểm tra đầu vào trước khi crawl.
 • URL check: Request chính dùng để crawl website.
 • 2 biến collection gồm có: 
  • rootUrl: URL gốc của trang cần check
  • startUrl: URL bắt đầu khi chạy test, ở đây mình sẽ để rootUrl và startUrl chung 1 URL

Input check

Input check

Giờ chúng ta cùng thiết lập cho request đầu tiên. Ở request này, mình sẽ code tại phần Pre-request nhằm kiểm tra các đầu vào trong quá trình crawl website. Dưới đây là danh sách các function mình cần tạo trong request này

 • Kiểm tra danh sách biến có trong collection
 • Kiểm tra giá trị URL gán vào biến có định dạng hợp lệ
 • Tạo biến Global để sử dụng cho request tiếp theo

Như mình đã nói ở phần mở đầu, các bạn cần có kiến thức cơ bản về javascript để có thể hiểu hơn và tuỳ biến lại code phù hợp với nhu cầu của dự án. Mình sẽ có gắng giải thích đơn giản để những bạn ít biết về code vẫn có thể sử dụng được.

Ở request này, URL của request chúng ta sẽ để biến {{startUrl}} với phương thức là GET.

Input check

Kiểm tra danh sách biến có trong collection

Trước khi kiểm tra được danh sách các biến có trong collection, ta sẽ chuyển các biến đó thành object và gán vào biến postmanVariables

<strong>const</strong> postmanVariables = pm.collectionVariables.toObject();

Sau đó ta kiểm tra các biến cần sử dụng đã có trong collection hay chưa

pm.expect(postmanVariables).to.have.all.keys("startUrl", "rootUrl");

Kiểm tra giá trị URL gán vào biến có định dạng hợp lệ

Để kiểm tra giá trị URL gán vào biến có định dạng hợp lệ, ta sẽ sử dụng Regex. Đầu tiên ta sẽ gán định dạng URL viết dưới dạng regex vào biến urlRegex và so sánh các giá trị URL trong 2 biến collection là startURL và rootURL có giống với urlRegex hay không.

const urlRegex = /^https?:\/\//;
pm.expect(postmanVariables.startUrl, 'startUrl does not match URL pattern').to.match(urlRegex);
pm.expect(postmanVariables.rootUrl, 'rootUrl does not match URL pattern').to.match(urlRegex);

Tạo biến Global để sử dụng cho request tiếp theo

Kết thúc script mình sẽ tạo biến 3 biến là link, url, index cho request tiếp theo. Ở đây mình sử dụng biến Global để cho dễ truy cập và lấy giá trị giữa các request, tuỳ thuộc vào tính chất dự án, bạn có thể sửa lại thành biến cho 1 environment cũng không có vấn đề gì nhé. 

 • links: Mảng các link ta lấy được khi crawl một trang
pm.globals.set("links", "[]");
 • url: URL đang test
pm.globals.set("url", postmanVariables.startUrl);
 • index: Số thứ tự của URL cần test trong mảng links ta crawl được
pm.globals.set("index", -1);

URL check

URL check

Sau khi thiết lập xong request Pre-check, ta chuyển sang request URL check, đây sẽ là request chạy chính của mình. 

Ở request này, URL của request chúng ta sẽ để biến {{url}} với phương thức là GET.

URL check

Dưới đây là danh sách các function sẽ sử dụng trong request này:

 • Kiểm tra link lỗi
 • Lấy các hyperlink có trong website
 • Lọc các link không liên và lặp crawl
 • Kết thúc vòng lặp

Trước khi bắt đầu thì ta sẽ gán giá trị URL của 2 biến collection và 3 biến Global thành các biến Local cho dễ sử dụng

const startUrl = pm.collectionVariables.get("startUrl");
const rootUrl = pm.collectionVariables.get("rootUrl");
const links = JSON.parse(pm.globals.get("links"));
const currentUrl = pm.globals.get("url");
const currentIndex = parseInt(pm.globals.get("index"));

Kiểm tra link lỗi

Giờ ta sẽ tạo 1 hàm để kiểm tra xem link mình lấy về có bị lỗi hay không. Hiện tại thì link chúng ta test ban đầu chính là URL bạn gán vào biến startUrl.

pm.test(`Link to "${currentUrl}" works`, function () {
  try {
    pm.response.to.not.be.error;
  }
  catch (error) {
    console.log(`FAILED :: ${currentUrl}`);
    console.log(`FAILED :: status code is ${pm.response.code}`);
    
    throw error;
  }
});

Trong đó hàm try để kiểm tra xem link đó có trả về response lỗi hay không và hàm catch dùng để log lại thông tin lỗi. Tuỳ vào nhu cầu bạn có thể log thêm những thông tin khác bạn muốn kiểm tra nhé.

Lấy các hyperlink có trong webiste

Sau khi ta đã kiểm tra link ban đầu không bị lỗi, ta sẽ chạy hàm lấy các hyperlink có trong URL đó như sau:

if (currentUrl.includes(startUrl)) {
  const $ = cheerio.load(pm.response.text());
  
  $("a").each(function () {
    const newLink = $(this).attr("href");
    
    if (!links.includes(newLink)) {
      links.push(newLink);
    }
  });

  $("img").each(function () {
    const newLink = $(this).attr("src");
    
    if (!links.includes(newLink)) {
      links.push(newLink);
    }
  });
}

Để lấy dữ liệu từ trang web, ta sẽ crawl HTML của web đó và tìm kiếm thông tin ta cần từ các tag có trong HTML lấy về. Trong bài viết này mình sẽ thư viện Cheerio để lấy HTML của website cần test và gán nó vào biến $. Sau khi có được HTML rồi, ta sẽ tạo vòng lặp each để tìm các tag <a> và tag <img>, sau đó  lấy các URL trong attribute “href” ở trong <a> và “src” ở trong <img>. Tiếp đến ta sẽ gán nó vào biến newLink. Ngoài ra tuỳ thuộc vào nhu cầu và tính chất của trang web, các bạn có thể bổ sung thêm các thẻ và attribute có chứa URL cần test như <link> chẳng hạn.

Vì ta chỉ cần check mỗi link 1 lần nên mình sẽ viết thêm 1 hàm if để kiểm tra xem URL lấy được đã được lấy trước đó hay chưa, nếu chưa thì sẽ bỏ link đó vào mảng links. Ở bước này bạn cũng có thể bổ sung thêm các điều kiện khác để check link lấy được tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn như không lấy link ads hay action link,…

Lọc các link không liên quan và lặp crawl

Chúng ta đã đi được hơn nữa quãng đường rồi. Sau khi lấy được các link có trong web và bỏ vào mảng links, giờ ta sẽ viết 1 function để trích xuất các link đó và chạy tiếp cũng như lọc những link không liên quan.

const [nextUrl, nextIndex] = getNextUrlAndIndex(links, currentIndex);
function getNextUrlAndIndex (links = [], index = 0) {
  const nextIndex = index + 1;
  
  if (links.length - 1 === nextIndex) {
    return [];
  }
  
  const linkUrl = links[nextIndex];
  
  if (!linkUrl) {
    // Skip null links
    console.log('Encountered a null link.');
    
    // Try to get the next link
    return getNextUrlAndIndex(links, nextIndex);
  }
  
  if (/^https?:\/\//.test(linkUrl)) {
    // Return if not a relative link
    return [linkUrl, nextIndex];
  }
  
  // If the link is relative, prepend with rootUrl
  const cleanedRoot = rootUrl.replace(/\/$/, '');
  const cleanedPath = linkUrl.replace(/^[\.\/]+/, '');
  
  return [[cleanedRoot, cleanedPath].join('/'), nextIndex];
}

Function này ta sẽ sử dụng biến links chứa mảng link đã lấy và biến index nhằm trích xuất vị trí link ta muốn chạy tiếp.

Hàm if đầu tiên sẽ check nếu như ta chạy xong hết mảng link thì sẽ trả về mảng rỗng.

Hàm if thứ 2 sẽ kiểm tra loại trừ các loại link mà bạn không muốn test, ở đây mình sẽ loại trừ null link, ngoài ra bạn có thể bổ sung thêm các loại link khác như link download chẳng hạn.

Hàm if tiếp theo sẽ dùng regex để kiểm tra xem link đó có nằm trong các trang con của mình hay không. Mình sẽ check bằng logic nếu như đầu URL đó giống với biến rootUrl thì sẽ truy cập tiếp vào trang đó và lấy tiếp các URL có trong trang con và lặp lại đến khi nào không còn tìm thấy nữa thì thôi.

Kết thúc vòng lặp

Cuối cùng chúng ta sẽ chạy 1 hàm if để kết thúc vòng lặp crawl này

if (nextUrl) {
  // Update global variables
  pm.globals.set("links", JSON.stringify(links));
  pm.globals.set("url", nextUrl);
  pm.globals.set("index", nextIndex);

  postman.setNextRequest("Check URL");
}
else {
  console.log("No more links to check!");
  
  // Clear global variables
  pm.globals.clear("links");
  pm.globals.clear("url");
  pm.globals.clear("index");
  
  // End the loop
  postman.setNextRequest(null);
}

Trong hàm if này nếu như vẫn còn get được link từ website thì sẽ tiếp tục gán vào biến Local để chạy tiếp bằng hàm postman.setNextRequest(“Check URL”);. Nếu như hết link thì mình sẽ đặt lệnh clear biến global để cho gọn phần biến tránh ảnh hưởng cho những lần chạy sau và set Next Request về null để kết thúc vòng lặp.

Kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một collection crawl website đơn giản bằng Postman. Hi vọng các bạn có thể áp dụng được vào trong dự án của mình và hẹn gặp các bạn ở những bài viết tiếp theo.

Reference

Crawl Website

Regex

Postman Collection

Related Blog

integrate-iap-in-react-native

How-to

Software Development

+0

  Integrating IAP with Other Features in React Native

  Following the series about React Native IAP (In-App Purchases), in this article we will discover how to integrate IAP with other features. Integrating In-App Purchases (IAP) with other features in a React Native application can enhance user engagement and maximize revenue. This article will explore how to combine IAP with other monetization methods, sync IAP data with backend services, and use IAP data to personalize user experiences. We'll provide examples and code snippets to illustrate these integrations. Let's explore other articles in this series. Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases) Combining IAP with Other Monetization Methods To diversify revenue streams, you can combine IAP with other monetization methods like ads and affiliate marketing. Example: Combining IAP with Ads You can offer an ad-free experience through IAP while still generating revenue from users who prefer the free version with ads. Integrate Ad SDK: Use a library like react-native-google-mobile-ads to display ads. import { BannerAd, BannerAdSize, TestIds } from '@react-native-google-mobile-ads'; const AdComponent = () => ( <BannerAd unitId={TestIds.BANNER} size={BannerAdSize.FULL_BANNER} requestOptions={{ requestNonPersonalizedAdsOnly: true, }} /> ); 2. Offer Ad-Free Purchase: Create an in-app purchase for removing ads. const productIds = ['com.example.remove_ads']; const buyRemoveAds = async () => { try { await RNIap.requestPurchase(productIds[0]); } catch (err) { console.warn(err.code, err.message); } }; // Example button to trigger purchase <Button title="Remove Ads" onPress={buyRemoveAds} />; 3. Conditional Rendering: Check if the user has purchased the ad-free version and conditionally render ads. const [adsRemoved, setAdsRemoved] = useState(false); useEffect(() => { const checkPurchase = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); setAdsRemoved(purchases.some(purchase => purchase.productId === productIds[0])); }; checkPurchase(); }, []); return ( <View> {!adsRemoved && <AdComponent />} {/* Other app components */} </View> ); Syncing IAP Data with Backend Services Syncing IAP data with a backend service helps maintain user purchase records, validate transactions, and provide a seamless experience across devices. Backend Setup: Create a simple backend to handle receipt validation and store purchase data. Here’s an example using Node.js and Express: const express = require('express'); const bodyParser = require('body-parser'); const app = express(); app.use(bodyParser.json()); app.post('/validate-receipt', async (req, res) => { const { receipt } = req.body; // Validate receipt with Apple/Google servers const isValid = await validateReceiptWithStore(receipt); if (isValid) { // Store purchase data in database await storePurchaseData(receipt); res.json({ success: true }); } else { res.json({ success: false }); } }); const validateReceiptWithStore = async (receipt) => { // Placeholder for actual validation logic return true; }; const storePurchaseData = async (receipt) => { // Placeholder for storing data logic }; app.listen(3000, () => console.log('Server running on port 3000')); 2. Client-Side Validation: Send the receipt to your backend for validation after a purchase. const validateReceipt = async (receipt) => { try { const response = await fetch('https://your-server.com/validate-receipt', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ receipt }), }); const result = await response.json(); return result.success; } catch (error) { console.warn('Validation error', error); return false; } }; useEffect(() => { const purchaseUpdateSubscription = RNIap.purchaseUpdatedListener(async (purchase) => { const receipt = purchase.transactionReceipt; if (receipt) { const isValid = await validateReceipt(receipt); if (isValid) { // Complete the purchase await RNIap.finishTransaction(purchase, false); } } }); return () => { purchaseUpdateSubscription.remove(); }; }, []); Using IAP Data for Personalized User Experiences IAP data can be leveraged to personalize the user experience, making the app more engaging and tailored to individual preferences. Unlocking Features: Use IAP to unlock premium features. const [premiumUser, setPremiumUser] = useState(false); useEffect(() => { const checkPurchase = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); setPremiumUser(purchases.some(purchase => purchase.productId === 'com.example.premium')); }; checkPurchase(); }, []); return ( <View> {premiumUser ? ( <PremiumContent /> ) : ( <RegularContent /> )} </View> ); 2. Personalized Offers: Provide special offers based on past purchase behavior. const [specialOffer, setSpecialOffer] = useState(null); useEffect(() => { const fetchSpecialOffer = async () => { const purchases = await RNIap.getAvailablePurchases(); if (purchases.length > 0) { // Fetch special offer from backend based on purchase history const response = await fetch('https://your-server.com/special-offer', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ userId: user.id }), }); const offer = await response.json(); setSpecialOffer(offer); } }; fetchSpecialOffer(); }, []); return ( <View> {specialOffer && <Text>{specialOffer.description}</Text>} </View> ); Conclusion Integrating IAP with other features in a React Native app can greatly enhance user engagement and revenue. By combining IAP with ads, syncing purchase data with backend services, and using IAP data for personalization, you create a more dynamic and user-friendly experience. Following these practices ensures that your app not only generates revenue but also provides value to your users, leading to higher satisfaction and retention.

  04/06/2024

  43

  How-to

  +1

  • Software Development

  04/06/2024

  43

  Integrating IAP with Other Features in React Native

  troubleshoot issues in react native iap

  How-to

  Software Development

  +0

   Troubleshooting Common Issues in React Native IAP

   Hi tech fellows, this is the third article in the React Native IAP series. Using in-app purchases (IAP) in a React Native app can be complex. Despite careful planning, various issues can arise during development and after deployment. This guide will help you troubleshoot issues in React Native IAP, ensuring a smoother experience for your users and fewer headaches for you. Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases) 1. Network Issue Network issues are common, especially in mobile environments. These problems can interrupt purchase flows and frustrate users. Solution: Implement Retry Mechanisms Ensure your app can handle network disruptions gracefully by implementing retry mechanisms. For instance, if a purchase fails due to network issues, inform the user and provide an option to retry. 2. Interrupted Purchases Purchases can be interrupted for various reasons, such as app crashes or users closing the app mid-transaction. Solution: Handle Pending Transactions Check for and handle pending transactions when the app restarts. This ensures that any interrupted purchases are completed or properly reverted. 3. Receipt Validation Receipt validation is crucial to ensure that purchases are legitimate. However, developers often face issues with validation, leading to rejected transactions or fraud. Solution: Implement Server-Side Validation While client-side validation can be a quick check, server-side validation provides an additional layer of security. Here's a basic example of how you might handle this: Client-Side: Server-Side: 4. Product Configuration Issues Sometimes, products do not appear in your app because of misconfigurations in the app stores. Solution: Double-Check Configurations Ensure that your product IDs match exactly between your app and the store. Also, confirm that the products are approved and available for purchase. 5. Platform-Specific Bugs Bugs can be platform-specific, affecting either iOS or Android but not both. Solution: Test on Both Platforms Always test your IAP functionality on both iOS and Android. Utilize device simulators and real devices to cover a range of scenarios. Keep an eye on the library's GitHub issues page, as many common bugs are reported and discussed there. 6. User Cancellations Users might cancel purchases midway, leading to incomplete transactions. Solution: Handle Cancellations Gracefully Detect and manage canceled transactions by informing users and reverting any app state changes made in anticipation of the purchase. 7. Debugging Tools Debugging IAP issues can be challenging without the right tools. Solution: Use Debugging Tools Utilize debugging tools like Reactotron or Flipper for React Native. These tools help you log and inspect API calls, including those made by the react-native-iap library. 8. Updates and Deprecations Libraries and APIs are frequently updated, which can lead to deprecated methods and breaking changes. Solution: Keep Your Library Updated Regularly update the react-native-iap library and other dependencies. Check the library's documentation and changelog for updates and breaking changes. This ensures that your implementation remains compatible with the latest versions of React Native and the app stores' requirements. Conclusion Troubleshooting issues in React Native IAP involves addressing network issues, handling interrupted purchases, ensuring proper receipt validation, and managing platform-specific bugs. By implementing robust solutions and using appropriate tools, you can resolve common issues effectively, ensuring a smoother and more reliable purchase experience for your users. Regular updates and thorough testing across both iOS and Android platforms are key to maintaining a successful IAP system in your app.

   28/05/2024

   84

   How-to

   +1

   • Software Development

   28/05/2024

   84

   Troubleshooting Common Issues in React Native IAP

   best practices for react native iap

   Knowledge

   Software Development

   +0

    Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases)

    Hi coders, this is the second article in a series about React Native IAP (In-App Purchases). In the first article, we've gone through how to implement IAP in a React Native App. It's essential to implement IAP carefully to ensure a seamless user experience and maintain compliance with platform guidelines. In this article, we will explore the best practices for React Native IAP, covering aspects such as user experience, security, compliance, and optimization strategies to help you get the most out of your in-app purchase implementation. By following these guidelines, you can create a robust and effective IAP system for your app. Choose the Right Library Choosing a reliable library is the first step in implementing IAP in your React Native app. The react-native-iap library is a popular choice due to its comprehensive features and support for both iOS and Android platforms. This library simplifies the process of adding in-app purchases, managing subscriptions, and handling transactions. User Experience and Flow A seamless user experience is vital for successful in-app purchases. Here are some best practices to ensure a smooth purchase flow: Clear and Concise UI: Design a straightforward and intuitive purchase interface. Use clear labels and descriptions for each product, and make sure users understand what they are buying.Pre-Purchase Information: Provide all necessary information before the purchase. This includes the price, benefits, and any recurring charges for subscriptions. Transparency helps build trust with users.Error Handling: Handle errors gracefully. Inform users if something goes wrong during the purchase process and provide steps to retry or contact support. Compliance with App Store Guidelines Both the Apple App Store and Google Play Store have strict guidelines for in-app purchases. Here’s how to ensure compliance: Product Approval: Ensure all products and subscriptions are approved by the respective app stores before making them available for purchase. Unapproved products can lead to app rejections.Subscription Management: Allow users to manage their subscriptions easily. Include options to view, cancel, or modify subscriptions directly within the app or through links to the app stores.Consistent Pricing: Ensure that the pricing of products and subscriptions is consistent with what is listed in the app stores. Any discrepancies can lead to user dissatisfaction and potential compliance issues. Security Considerations Security is paramount when dealing with financial transactions. Implementing secure practices protects both your app and its users. Receipt Validation: Validate purchase receipts to ensure they are legitimate. This can be done on the client-side for initial verification and on the server-side for additional security.javascript Secure Storage: Store sensitive information, such as receipts and purchase tokens, securely. Use secure storage solutions provided by React Native or third-party libraries.Handle Fraud: Implement measures to detect and prevent fraudulent purchases. Monitor purchase patterns and use server-side validation to verify transactions. Handling Edge Cases Edge cases can occur due to various reasons, such as network issues, interrupted purchases, or device compatibility problems. Here’s how to handle them: Network Issues: Ensure your app can handle network disruptions. Implement retry mechanisms for failed purchases and inform users about the issue.Interrupted Purchases: Handle cases where a purchase is interrupted, such as app crashes or user cancellations. Check the purchase status upon app restart and complete any pending transactions. Device Compatibility: Test your IAP implementation on various devices and operating system versions to ensure compatibility and a smooth user experience. Optimizing Monetization To maximize revenue, optimize your in-app purchase offerings and strategies. Product Variety: Offer a range of products and subscriptions to cater to different user needs and budgets. Include consumables, non-consumables, and subscription options.Promotions and Discounts: Run promotional campaigns and offer discounts to attract new users and retain existing ones. Use the app store’s promotional tools to manage these offers.Analytics: Use analytics to track purchase behavior and user engagement. This data helps you understand what works and allows you to refine your offerings and strategies. Regular Updates and Testing Regular updates and thorough testing are crucial for maintaining a robust IAP system. Frequent Updates: Keep your IAP implementation up to date with the latest versions of the react-native-iap library and other dependencies. Regular updates ensure compatibility and security.Testing: Test your IAP functionality thoroughly in a sandbox environment before releasing it to users. This helps catch and fix any issues early on. What's more after best practices for React Native IAP? Implementing React Native IAP effectively requires careful attention to user experience, security, compliance, and monetization strategies. By following best practices, you can ensure a smooth purchase process for users and boost your app's revenue. To further enhance your app, explore advanced features and customizations, such as promotional offers and branded purchase flows. Focus on security to prevent fraud and validate receipts securely. Troubleshooting common issues can improve user satisfaction. Address bugs, use debugging tools, and leverage community solutions. Also, consider localization to support multiple currencies and languages, comply with regional regulations, and tailor offerings to local preferences. Stick around! We will be back soon for the next episode in this series.

    23/05/2024

    83

    Knowledge

    +1

    • Software Development

    23/05/2024

    83

    Best Practices for React Native IAP (In-App Purchases)

    Implementing-React-Native-IAP

    How-to

    Software Development

    +0

     Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App

     Hi coders, this is the first article in a series about React Native IAP (in-app purchases). Implementing in-app purchases (IAP) in a React Native app can significantly enhance your app's monetization strategy. This guide will walk you through the process of setting up IAP in a React Native application, providing an overview of popular libraries, and detailing how to handle different types of purchases. Setting Up In-App Purchases in React Native To begin with, you need to choose a reliable library that facilitates IAP in React Native. One of the most popular options is react-native-iap. This library supports both iOS and Android, making it a versatile choice for cross-platform apps. Step 1: Installing react-native-iap First, you need to install the react-native-iap library. You can do this using npm or yarn: After installing the library, link it to your project: For React Native 0.60 and above, auto-linking takes care of this step. Step 2: Configuring Platforms iOS Configuration: Open your project in Xcode.Go to your project settings, and under the "Capabilities" tab, enable "In-App Purchase".Make sure your app's bundle identifier is registered with Apple, and your IAP products are configured in App Store Connect. Android Configuration: Make sure your app's package name is registered with Google Play.Configure your IAP products in the Google Play Console.Add the following permission to your AndroidManifest.xml: Step 3: Implementing IAP in Your App With the library installed and platforms configured, you can now implement IAP in your React Native app. Import the library: 2. Initialize the library and fetch products: This code initializes the IAP connection and fetches product details from the store. Handling Purchases: To handle purchases, you need to set up purchase listeners and manage the purchase flow. Making a Purchase: You can trigger a purchase using the product ID. Handling Different Types of Purchases Consumable Products: Consumable products are items that can be purchased multiple times, such as coins or gems. After the purchase is verified and processed, you need to call RNIap.finishTransaction to finalize it. Non-Consumable Products: Non-consumable products are items that can only be purchased once per user account, such as a "Pro" upgrade. The purchase flow is similar, but you should ensure that users cannot repurchase the same item. Subscriptions: Subscriptions are recurring purchases. To handle subscriptions, you'll need to check the subscription status periodically and provide appropriate access based on the subscription state. Conclusion Implementing in-app purchases in a React Native app involves several steps, from installing and configuring the react-native-iap library to handling various types of purchases. By following the steps outlined above, you can add a robust IAP system to your app, enabling new monetization opportunities. Remember to thoroughly test your IAP implementation and handle all edge cases to provide a seamless experience for your users. Throughout your implementation process, adapt where necessary to get the best result. Or contact us for in-app purchase solutions in a mobile app.

     21/05/2024

     80

     How-to

     +1

     • Software Development

     21/05/2024

     80

     Implementing IAP (In-App Purchases) in a React Native App

     Customize software background

     Want to customize a software for your business?

     Meet with us! Schedule a meeting with us!