Header image

How-To

Tech news

Mini Apps – Ứng Dụng Công Nghệ Là Chìa Khoá Thành Công Với Doanh Nghiệp Của Bạn (Part 3)

03/06/2022

99

Giới thiệu

Chào các bạn, như vậy sau 2 bài viết trong chuỗi Seri tìm hiểu về Line Mini App của mình, chắc hẳn mọi người cũng đã nắm được cơ bản về việc tạo channel cũng như khởi tạo LIFF app rồi. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để triển khai ứng dụng LIFF app theo đề bài ban đầu.

Tạo một ứng dụng chuyên tích điểm dành cho khách hàng thường xuyên check-in tại cửa hàng, và khi khách hàng đạt ngưỡng một số điểm nhất định, chúng ta sẽ gửi thông báo tới khách hàng và tặng khách hàng mã Voucher giảm giá sản phẩm, với yêu cầu đơn giản này, chúng ta hãy cùng xem ứng dụng mini app có thực sự tiện lợi không nhé.

Đọc kỹ yêu cầu, chúng ta có 2 yêu cầu chính trong ứng dụng này.

 • Chức năng tích điểm khi check-in tại cửa hàng, mỗi khi khách hàng tới cửa hàng sẽ nhấn nút check-in và hệ thống sẽ lưu lại và tặng điểm cho mỗi lần khách hàng thực hiện thao tác này.
 • Chức năng gửi Voucher cho khách hàng khi tích đủ số Point nhất định.

Lựa chọn giải pháp

Khi tiến hành với việc triển khai giải pháp bằng việc lựa chọn công nghệ thích hợp, việc đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ tới ngay đó là hiệu quảchi phí vận hành. Rõ ràng, có rất nhiều giải pháp để triển khai một hệ thống, tuy nhiên để cân bằng trạng thái P/P (Price-Performance Ratio – tỷ lệ cân bằng giữa giá và hiệu suất) là điều rất cần thiết.

Ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những giải pháp đáp ứng được P/P, đang được rất nhiều hệ thống nhỏ sử dụng hiệu quả, giải pháp liên quan tới CloudServerless, cụ thể trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và triển khai về AWS Cloud và Serverless (Lambda + API Gateway)

Dưới đây là mô hình AWS infrastructure cơ bản để demo sản phẩm này.

AWS Cloud và Serverless (Lambda + API Gateway)

Giải thích thành phần:

 • API Gateway: cổng kết nối trung gian dịch vụ giữa ứng dụng LIFF và các dịch vụ bên trong (Lambda), là nơi thiết kế các API truy xuất dữ liệu.
 • CloudFront: là CDN dùng để kết nối tới các host chứa dữ liệu, dữ liệu bài viết này là source code của ứng dụng Web, chúng ta sử dụng Single Page Web App cho ứng dụng sắp triển khai.
 • S3: hiện là nơi lưu trữ dữ liệu source code của web app (SPA).
 • Lambda: là một dạng computing được viết theo từng function, thay cho máy chủ để tính toán, truy xuất dữ liệu từ DB và trả về kết quả, chúng ta không cần máy chủ trong ứng dụng này, mọi chi phí sẽ dựa theo lượng request sử dụng.
 • DynamoDB: là cơ sở dữ liệu (Database Engine) lưu trữ thông tin của user, trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ lưu trữ số Point của end-user.
 • CloudWatch: là nơi lưu trữ log của Lambda và dùng để trigger sự kiện theo schedule, ở bài viết này chúng ta sẽ dùng CloudWatch trigger mỗi 5 phút/ lần để gửi mã Voucher thử nghiệm nếu user đã đủ point.
 • Messaging API: Là API do LINE cung cấp, dùng để gửi message tới user đang sử dụng LINE app và đã đăng ký với channel ứng dụng của chúng ta đang triển khai.
 • LIFF SDK: là SDK dùng để tích hợp với Web app mà ta sẽ triển khai.

Như vậy, chúng ta đã đi sơ qua các thành phần và giải pháp sẽ triển khai ứng dụng, bước tiếp theo chúng ta cần đăng ký tài khoản AWS và cùng thử xem sơ qua cách tính chi phí vận hành của ứng dụng với mô hình này nhé.

Tìm hiểu về AWS và đăng ký tài khoản

Ở phần trên, chúng ta sẽ thực hiện giải pháp sử dụng AWS Cloud làm mô hình Serverless cho ứng dụng, để bắt đầu, bạn cần hiểu sơ về AWS Cloud.

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

Đăng ký tài khoản AWS của bạn ngay.

Sau khi đã đăng ký được tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập, để đảm bảo tuân thủ Security Best Practice, bạn không nên sử dụng Root user, nhưng trong phạm vi khuôn khổ bài viết, chúng ta sẽ sử dụng root user để triển khai. Đừng quên tìm hiểu thêm lý do vì sao không nên xài root user.

Giao diện đăng nhập AWS sau khi đăng nhập thành công sẽ như thế này.

AWS

Như vậy là xong, bạn đã hoàn tất việc tạo 1 tài khoản AWS, lưu ý, mọi dịch vụ trên AWS đều có thể mất phí, vì vậy bạn cần hiểu rõ về dịch vụ mình cần sử dụng, để không mất quá nhiều tiền cho sản phẩm thử nghiệm của mình nhé, trong khuôn khổ bài viết chúng ta không thể phân tích chi tiết về phí dịch vụ, nhưng hãy luôn lưu ý vấn đề này khi sử dụng AWS Cloud.

Kết thúc

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta đã hình dung được mô hình cấu trúc (AWS infrastructure) AWS khi triển khai ứng dụng LIFF App cùng với Serverless. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng và triển khai (deploy) ứng dụng này lên Cloud, các bạn cùng chờ bài viết tiếp theo nhé.

Cùng đón đọc các phần trước của series này nhé!

Author: Kiet Vo

Related Blog

satellite project for healthcare management system

Success stories

+0

  A Satellite Project for Healthcare Management Systems

  In the ever-evolving landscape of healthcare, SupremeTech emerges as a beacon of innovation, dedicated to empowering healthcare centers and healthcare management systems. This journey unfolds through the art of creating satellite projects, commitment to deadlines, adaptability in action, and the extra mile with offshore development. Let's delve into how SupremeTech carefully designs each satellite project to prioritize value, precision, and adaptability in healthcare solutions. The Art of Creating Satellite Projects Understanding the need for scalability in healthcare management systems The healthcare landscape is ever-evolving, and SupremeTech has acknowledged the need for scalable solutions. In this segment, we explore the crucial role of scalability in healthcare management systems.  Healthcare Management System (CMS), which SupremeTech developed as an offshore development solution, offers you seamless access to update citizens' health information. This user-friendly platform empowers you to stay connected and informed. Moreover, our systems facilitate smooth communication between citizens and healthcare providers, enabling remote consultations and health ranking services. This not only enhances care accessibility, particularly for individuals in remote areas or with limited mobility but also elevates citizen engagement and satisfaction.Embracing citizen engagement and promoting self-care, our digitized healthcare management system instills a sense of empowerment and responsibility for personal health. Through easy-to-use interfaces and intuitive mobile applications, individuals can engage in activities that promote better health. From setting fitness goals, monitoring exercise routines, and tracking nutrition, to accessing educational resources and connecting with support communities, a digitized health management system empowers citizens to make informed decisions and adopt healthy lifestyle choices. SupremeTech's approach to create satellite projects from large-scale projects. SupremeTech's special skill is making big ideas into easy-to-handle projects. Explore how we extract satellite projects from large-scale initiatives, ensuring not just size but also adaptability and precision. Recognizing that an optimal Agile team size ranges between 7 to 10 individuals, we want to highlight that SupremeTech takes deliberate measures to imbue adaptability into each satellite project. This signifies that these projects are engineered to evolve, pivot, and effortlessly incorporate new features or modifications as necessary, guaranteeing a responsive and dynamic reaction to evolving requirements.  That's the reason why SupremeTech has decided to create a good satellite project with the Healthcare Management System (CMS) and application to adapt to new requests from clients who want to create a new health tracking system in a new city. Deadline Management: A Supreme Commitment Importance of meeting deadlines in healthcare projects. Time is a precious commodity in healthcare. The timely implementation of projects directly impacts everyone's healthcare. SupremeTech recognizes that delays can have far-reaching consequences, and meeting deadlines is not just a goal but a necessity. SupremeTech's strategies for effective project timeline management. SupremeTech makes projects that can change and adapt easily to fit different needs. We focus on making these projects precise and flexible to meet the ever-changing demands. Comprehensive Planning: The journey begins with meticulous planning. Before a project even starts, a comprehensive roadmap is laid out, detailing every milestone and task with our clients. This strategic planning allows for a clear understanding of the project scope, potential challenges, and the critical path to success.Clear Communication Channels: Communication is the key to effective project timeline management. SupremeTech establishes clear and transparent communication channels, both internally and with clients. This ensures that everyone involved is on the same page, minimizing misunderstandings and facilitating quick decision-making. Risk Management Strategies: Every project comes with inherent risks. SupremeTech, however, doesn't just identify risks; it proactively manages them. Robust risk management strategies are in place to anticipate and address potential challenges, preventing them from derailing the project timeline. Adaptability in Action In the intricate world of healthcare projects, where change is constant, SupremeTech orchestrates a seamless dance, showcasing the vital need for adaptability. As projects evolve, SupremeTech's flexibility shines through, effortlessly accommodating new requests and embracing change with unparalleled finesse. Clients witness a dynamic partner who not only keeps pace with evolving needs but actively thrives in the ever-shifting landscape of healthcare project execution. Benefits for All Explore the tangible benefits that SupremeTech's proactive approach brings to Public Health sectors, Healthcare centers, and Healthcare systems. From improved scalability to streamlined processes and enhanced employee engagement, discover how SupremeTech creates a positive impact for all. Offshore Development: The Extra Mile Dive into the technological backbone that supports SupremeTech's success. Learn how SupremeTech transcends geographical boundaries, bringing together global collaboration for unparalleled efficiency. Development systems and technologies Below are the resources and technologies we use to develop the services: Details of entrustment: Design, Implementation, Testing, Migration, Maintenance & Operation Platform: CMS, Native App Development language: PHP (Laravel), Kotlin, Swift  Let SupremeTech help you to start your healthcare management system now! As our journey concludes, embark on your adventure by visiting SupremeTech. Witness the culmination of expertise, dedication, and innovation. For a new beginning in healthcare management solutions, contact SupremeTech and be a part of a story that goes beyond success - a story of continual innovation and transformation in healthcare management. Don't wait, take the first step towards a more efficient and effective healthcare system today.

  06/12/2023

  4

  Success stories

  +0

   06/12/2023

   4

   A Satellite Project for Healthcare Management Systems

   line mini app to digital transform customer service

   Success stories

   +0

    LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

    SupremeTech has been on an impressive journey of building and developing, positively impacting customers. One of our recent and innovative projects involved meeting our client's request to launch digital point cards integrated in Line Mini App. These cards allow customers to accumulate points or make payments within their network of stores. Previously, our client used physical cards for this purpose. However, recognizing the potential of using digital means to encourage more transactions, they swiftly moved forward. Initiating suitable solutions for a traditional issue With a commitment to customer satisfaction and delivering the best app experience, we proved our capabilities in doing this project. Understanding the client's needs, we embarked on research to provide a viable solution for developing and maintaining a mobile application for issuing and managing digital point cards. The app enables users to effortlessly carry and use their point cards on their smartphones, with key features including card issuance, displaying corresponding barcodes, and generating one-time barcodes for transactions. Developing a Loyalty App on Line App: What Sets it Apart A unique requirement for this project was the development of a mini-app on the Line app. Line, a popular international communication and calling app developed by LINE Corporation, offers various gaming and platform applications for users' entertainment and interaction within a virtual environment. This was an entirely new platform for SupremeTech, and despite no prior experience, the team immediately dove into research. Developing the app on Line presented challenges such as limited customization options for interface and user experience, adherence to Line's regulations, and potential limitations or lack of support for specific features. Overcoming Challenges and Successfully Launching the Line Mini-App Despite these challenges, SupremeTech successfully completed the Line mini-app project. Leveraging the versatility of React and Node.js, the team maximized Line's API and SDK potential for seamless integration and interaction with Line App features. Additionally, research was conducted to combine with other systems for data retrieval. After six months of dedicated efforts, the Loyalty App on Line App was successfully released. Highlighted Features This mobile app can issue digital point cards by entering user information or linking with physical cards to display information as barcodes. Key features include: Card Issuance: Allows customers to issue digital point cards.Barcode Display: Displays corresponding barcodes for each digital point card.One-time Barcodes: Generates one-time barcodes for specific transactions or interactions. Contributing to the Business Ecosystem This technological solution significantly contributes to the current business ecosystem by optimizing customer loyalty programs. It encourages customer transactions across all business service points. The app seamlessly connects with customer data systems, ensuring a smooth experience for the business and its customers. If you want to modernize your business and enterprise ecosystem with a cutting-edge loyalty app, don't hesitate to contact SupremeTech. We're here to help your business thrive.

    05/12/2023

    10

    Success stories

    +0

     05/12/2023

     10

     LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

     shopify order tracking app for the food industry

     Success stories

     +0

      Shopify Order Tracking App for The Food Industry

      TakeOut is a Shopify application that allows restaurants and food industry businesses to streamline their takeout service. Instead of relying on a third-party application to sell and deliver food online, customers can order directly from the restaurant with this Shopify order tracking app. Sounds like a delicious way to increase profit engagement with customers! Almost everyone who lives in an urban area has had food delivered to them. Of course, there have always been a few more options when it comes to takeout. There's the stereotypical "Chinese takeout" that comes in a paper oyster shell tossed into a bag with disposable chopsticks and a handful of fortune cookies. If only one of those fortune cookies had told us about the possibilities of future food delivery and takeout! Today, all of your favorite foods are available for takeout or delivery.  Shopify Serves Small Restaurant Businesses The project began when a client approached us with the concept of giving small businesses a way to reduce their operating costs. Although there are many benefits to being listed on popular delivery and takeout websites and applications, but these benefits come at a financial cost. For some businesses, this is fine; just pay the fee and keep selling! However, some businesses prefer to keep these external costs to a minimum. Utilizing Shopify's Popularity in Japan In Japan, Shopify has become increasingly popular. Our partner client saw an opportunity to capitalize on this popularity and create an application that gives restaurants a choice. Now, Japanese restaurants can choose to sell their products through a well-known service or put more effort into developing their own brand and selling their food directly to hungry end users. TakeOut Functions for Foodies The first function of TakeOut is the call function. This allows customers to place a takeout order from the restaurant's Shopify website. The application shows where the food is in the pipeline, from the order being received, to being in the kitchen, to being ready for pickup. When the food is close to being ready, the application can send a push notification to notify the customer. If a client restaurant wants to add additional customization to the pipeline or takeout application, we can accommodate any request. Again, this is the beauty of Shopify: with a qualified team, the customization possibilities are nearly endless! User-friendliness is Delicious! Furthermore, adding the TakeOut application to a restaurant's Shopify is incredibly easy. In most cases, you won't need a development team at all. We've created a step-by-step guide on how to integrate the app into an existing Shopify store. All the restaurant owner has to do is follow the steps, then they're selling their deliciousness directly to customers. Similar to how customers might want to customize their food order, if there's something that needs to be changed, we can do the customization for the restaurant's Shopify.  TakeOut Challenges: Multiple Locations The project itself was not too difficult. A small team developed the application over the course of three months. SupremeTech had a lot of experience working with Shopify and our partner Fracta on other projects.   We worked seamlessly with our client partner. Our Japanese business analyst coordinated communication between the engineering team and Japanese stakeholders. However, despite our best efforts, there was one particular challenge that nearly tripped us up! Development projects rarely go by without some challenge or miscommunication. However, during the TakeOut project, we were able to adapt and complete the project on time. We worked under the assumption that the Shopify stores we were developing TakeOut for were stand-alone locations. We developed the app under without considering businesses with multiple locations. Due to Shopify's policy, this required some last-minute tinkering. Fortunately, we were able to power through the last minute adjustments. Sudden changes are common in our industry. Nonetheless, we learned valuable lesson about adapting when the client's specifications change.  Serving Customers With TakeOut TakeOut was a Shopify eCommerce application that we developed to help small businesses. We continue to work closely with our partner client to add new features to the app as the market dictates. To date, TakeOut's client restaurants and food lovers have praised its user-friendly interface. We're excited to see how the platform continues to change the way we do eCommerce in the future. Contact SupremeTech if you want the same Shopify order tracking app or any custom Shopify solutions. We make your business smarter and smoother!

      23/11/2023

      70

      Success stories

      +0

       23/11/2023

       70

       Shopify Order Tracking App for The Food Industry

       golang for devops

       How-To

       Knowledge

       Tech news

       +0

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        In the realm of DevOps, efficiency, agility, and automation are paramount. This article explores how the Go programming language, often referred to as Golang, plays a significant role in DevOps by enabling infrastructure as code, automation scripts, and deployment tools. We will also discuss how Golang development services can support DevOps teams in achieving their goals. Understanding DevOps Before diving into Golang's role in DevOps, let's clarify what DevOps is all about. DevOps is a set of practices that aims to break down the traditional silos between development and IT operations teams. It promotes collaboration, communication, and automation to streamline software development and deployment processes. Infrastructure as Code with Golang Infrastructure as Code (IaC) is a cornerstone of DevOps, allowing infrastructure to be managed and provisioned using code. Golang is a powerful language for creating IaC because of its simplicity, efficiency, and excellent support for concurrent programming. Declarative IaC: Golang enables the creation of declarative IaC scripts, where you specify the desired state of your infrastructure. You can use tools like Terraform and Pulumi, which are written in Go, to define your infrastructure in a human-readable format. Golang's syntax is clean and easy to understand, making it an excellent choice for this purpose.Concurrency: DevOps often involves managing multiple resources and services concurrently. Golang's built-in support for concurrency with Goroutines and Channels ensures that you can manage your infrastructure efficiently. This is especially valuable when dealing with large-scale, distributed systems.Performance: Golang is known for its performance. When you need to apply changes to your infrastructure rapidly, Golang's speed can significantly reduce the time it takes to provision and manage resources, contributing to overall DevOps efficiency. Automation Scripts in Golang Automation is at the heart of DevOps, as it allows for repetitive tasks to be executed with precision and consistency. Golang's design makes it a perfect fit for writing automation scripts. Cross-platform Compatibility: Golang can compile code for multiple operating systems and architectures. This means that a single Golang script can run on various platforms, reducing the need to maintain separate scripts for different environments.Static Typing: Golang's static typing system provides robust error checking, helping to catch potential issues early in the development process. This feature is particularly beneficial when writing scripts that interact with critical systems.Rich Standard Library: Golang's standard library offers a wealth of packages for working with APIs, databases, networking, and more. DevOps professionals can leverage these packages to streamline the development of automation scripts.Ease of Deployment: Golang's ability to produce standalone binaries simplifies deployment. You don't need to worry about dependencies or runtime environments when distributing your scripts. Deployment Tools and Golang Development Services Deploying applications and services efficiently is a core aspect of DevOps. Golang can be a valuable ally in creating deployment tools that ensure smooth and reliable application delivery. Custom Deployment Pipelines: Golang allows DevOps teams to create custom deployment pipelines tailored to their specific requirements. You can build tools that handle everything from continuous integration to deployment, monitoring, and scaling.Integration with Containerization: Containers are a fundamental component of modern DevOps, and Golang is well-suited for creating container-related tools. Many container orchestration tools, like Kubernetes, are written in Golang, showcasing its capability in this area.Microservices Deployment: DevOps often involves the deployment of microservices. Golang's small binary size and efficient concurrency handling make it an excellent choice for managing and orchestrating microservices within a larger system. Support from Golang Development Services Golang development services provide valuable support to DevOps teams aiming to leverage the language for infrastructure as code, automation, and deployment. Here are some ways these services can assist: Consultation: Golang development services can offer expert advice and guidance on the best practices for using Golang in your DevOps processes. They can help you determine the most suitable tools and frameworks for your specific needs.Custom Tooling: Golang development services can create custom tools and scripts tailored to your infrastructure and deployment requirements. This ensures that your DevOps processes are as efficient as possible.Integration: Golang development services can integrate Golang-based tools with your existing systems, ensuring a seamless transition and coexistence with your current infrastructure.Maintenance and Support: DevOps is an ongoing process, and Golang development services can provide ongoing maintenance and support for the tools and scripts they develop, helping you keep your DevOps pipelines running smoothly. Conclusion Golang's simplicity, efficiency, and robust support for concurrent programming make it a valuable asset for DevOps teams looking to implement infrastructure as code, automation, and deployment processes. The language's capabilities, combined with the support of Golang development services, enable DevOps professionals to streamline their workflows, achieve higher efficiency, and meet the demands of modern, agile software development and deployment. Whether you are creating infrastructure as code, automation scripts, or deployment tools, Golang is a versatile and powerful choice in the DevOps toolbox. Contact us for your tailored Golang development services.

        17/11/2023

        88

        How-To

        +2

        • Knowledge
        • Tech news

        17/11/2023

        88

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        Post banner imagePost banner image
        Customize software background

        Want to customize a software for your business?